Личен Превоз Закуп
Нашата агенција располага со лиценца ( А ), повеќе возила кои имаат сертификати за управување во патниот сообраќај, автобуси и минибуси кои се најсовремено опремени со TV, DVD, Мини Бар, Wc. Автобусите се климатизирани, модернизирани со туристички седишта. Возилата поседуваат валидни документи за техничка исправност и истите ги исполнуваат условите за превоз на група деца, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат група Деца.

Испратете ни порака

Лиценца "А"

Туристичката Агенција располага со Лиценца "А" која овозможува:
  • вршење на линиски превоз во внатрешниот патен сообраќај;
  • вршење на слободен превоз во внатрешниот патен сообраќај;
  • вршење на линиски превоз во меѓународниот патен сообраќај;
  • вршење на јавен превоз во меѓународниот патен сообраќај;
  • вршење на општински и меѓуопштински линиски превоз;